Καραντουζένια

Ντο Καραντουζένι ή Δυτικό Ντουζένι (Ρε-Σολ-Ντο)


Το κούρδισμα της ψυχής ή Ανοιχτό (Ρε-Σολ-Ρε)Μι b Καραντουζένι (Ρε-Σολ-Μιb)


Μι Καραντουζένι (Ρε-Σολ-Μι)Αραμπιέν (Φα# Καραντουζένι) (Ρε-Σολ-Φα#)

(στο 14:08)


Καραντουζένι (Ρε-Σολ-Λα)Λα b Καραντουζένι (Ρε-Σολ-Λαb)Σολ Καραντουζένι (Ρε-Σολ-Σολ)
Συριανό (Ρε-Σολ-Σιb)